วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

System Optimize Expert 3.3.0.8 ปรับแต่งคอมฯ ให้เร็ว แรง มากยิ่งขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบอันตรายใด
System Optimize Expert is the real expert in scanning, cleaning and optimizing your system for FREE. It keeps you away from the hassle of continuous system crash and sluggish performance. And it is also sophisticated in protecting your personal information and privacy by cleaning IE history, recent doc history, find and search history periodically.


System Optimize Expert is Specialized in:
• Overall scanning & repairing
System Optimize Expert's reliable scanning covers your entire system, giving your PC the full-scale protection by repairing all the errors: invalid registry entries, system problems and so on.
• System improving
Acting as your private doctor, System Optimize Expert is capable of offering professional diagnosis and treatment to ensure a stable and smooth system and keep it at peak performance.
• Offering the easiest operation
You need not to be a computer talent to handle all its functions, as running System Optimize Expert is as simple as ABC. Try it, you will be totally impressed by its neat interface and solid features.
• Free version available
Not just trial version. It's 100% free for your lifetime usage and upgrades. The scan, repair, optimization, etc. are also available.
• Automating protection
Enable the Automated Scan and Sweep, and you can also set a schedule of when and how often System Optimize Expert is about to launch. So you can enjoy the real-time protection without your trouble of clicks.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...